Kominictví a kominík – revizní technik spalinových cest Karel Černý z Ústí nad Labem, Teplic, Děčína nebo Litoměřic objednejte si roční kontrolu a čištění komína na tel.č. 730 610 120.
revizní technik spalinových cest
revizní technik spalinových cest

Provádím revize veškerých spalinových cest včetně povinné roční kontroly dle NV č. 91/2010 Sb., resp. ČSN73 4201 zajišťuje revizní technik s oprávněním kominík – revizní technik spalinových cest.

Moje oprávnění: ev. č. MV_2204464/36-024-H – Karel Černý

Kdy potřebujete revizi komínů?

Revizi komína musíte nechat provést v následujících situacích:

 • Uvádíte do provozu nový zdroj vytápění.
 • Prováděli jste stavební úpravy komína nebo spalinových cest.
 • Změnili jste druh paliva pro vytápění.
 • Opětovně jste připojili nepoužívané spalinové cesty.
 • Chcete vyměnit zdroj vytápění.
 • V komíně vznikl požár, trhlina nebo bylo podezření na trhlinu ve spalinové cestě.
Kominictví, mnoho zákazníků si plete pojem revize komína s pravidelnou roční kontrolou dle vyhlášky č.34/2016 Sb. Kontroly je možno provádět kdykoliv v ročním období, avšak doporučuje se, je provádět v letních měsících kdy se netopí. Po provedené kontrole je nutné nechat si vypracovat zprávu o kontrole, která musí být uložena u provozovatele, majitele nemovitosti. Pokud budou během kontrole zjištěny závažné nedostatky, které mohou ohrozit zdraví lidí vlivem otravy nebo požáru, je nutné uvědomit tento stav stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru a ti mohou zakázat topení v nemovitosti do doby, než se podaří napravit nedostatky. Při zanedbání provádění pravidelných kontrol se majitelé vystavují kromě riziku ohrožení majetku a životů lidí Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví.
Kominictví Ústí nad Labem
Kominictví Ústí nad Labem
Kominictví Ústí nad Labem
Kominictví Ústí nad Labem

Kominictví, čištění komínů, spalinových cest

Nejvhodnějsí období pro čištění je před začátkem topné sezóny, lhůty pro čištění jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.

Kominictví – způsob čištění spalinové cesty

Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty. Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

Způsob kontroly spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením
 • toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
 • toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší
 • zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
 • spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 • zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby, jejího stavebně technického stavu a
 • toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.