Vaše kominictví a kominík z Ústí nad Labem, Teplic, Děčína nebo Litoměřic objednejte si roční kontrolu a čištění komína na tel.č. 730 610 120.

Mnoho zákazníků si plete pojem revize komína s pravidelnou roční kontrolou dle vyhlášky č.34/2016 Sb.

Kontroly je možno provádět kdykoliv v ročním období, avšak doporučuje se, je provádět v letních měsících kdy se netopí. Po provedené kontrole je nutné nechat si vypracovat zprávu o kontrole, která musí být uložena u provozovatele, majitele nemovitosti. Pokud budou během kontrole zjištěny závažné nedostatky, které mohou ohrozit zdraví lidí vlivem otravy nebo požáru, je nutné uvědomit tento stav stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru a ti mohou zakázat topení v nemovitosti do doby, než se podaří napravit nedostatky.

Zavoláme kominíka, ten má dobré nápady, strčí štětku do komína a už je to hotový…
S politováním oznamuji, že tuto službu neprovádím, komín kontroluji kompletně, zvenku, zevnitř, čištění kouřovodu , výběr sazí, měření CO v prostoru, napojení na spotřebič, přívod vzduchu…
 
Od 1.9. 2020 upravuji cenu kontroly 1 průduchu na 800,-Kč vč. DPH a paušální poplatek 400 Kč za dopravu v rámci Ústí nad Labem +20 km. Objednávky přijímám formou SMS na tel. 730 610 120 V SMS prosím adresu a počet průduchů ke kontrole. Objednací lhůta pro nové a nepravidelné zákazníky momentálně až v listopadu 2020.

Od června 2019 jsme členy Komínové asociace APOKS. Komínová asociace sdružuje odborníky z příbuzných oborů: soudní znalec v oboru služby – kominictví, individuální komíny, systémové komíny, komínové vložky, kominíci, a revizní technici spalinových cest, bezpečnostní technici BOZP, energetičtí specialisté, krbaři, odborníci z oboru požární bezpečnosti staveb, projektanti, stavitelé a další. Asociace poskytuje poradenskou a výukovou činnost. Cílem Komínové asociace je snižování vlivu spalovacích procesů na životní prostředí a bezpečná integrace spalinových cest do moderních staveb.

Při zanedbání provádění pravidelných kontrol se majitelé vystavují kromě riziku ohrožení majetku a životů lidí

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví.

Čištění komínů, spalinových cest

Nejvhodnějsí období pro čištění je před začátkem topné sezóny, lhůty pro čištění jsou uvedeny v předchozí tabulce.

Způsob čištění spalinové cesty

Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.
Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

Způsob kontroly spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
Kontrola spalinové cesty 1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

Vysvětlivky a podmínky
Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
Ve stavbě pro rodinnou rekreaci1) se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.
Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *